background image

Alla typer
av tolktjänster

Att tolka är att hjälpa två parter som inte har ett gemensamt språk att förstå varandra. Sammanhangen kan vara skiftande men med Tolkresurs kan du känna dig trygg i att få en kompetent tolk som utför sitt jobb professionellt – både enligt god tolksed och med god service.

Samhällstolkning

Om du arbetar i offentlig sektor och behöver hjälp att kommunicera med dina klienter, patienter, kunder och medarbetare som talar ett annat språk – hör av dig till oss. Vi hjälper kunder inom exempelvis sjukvård, polis, socialtjänst, domstol, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Hos oss finns såväl utbildade samhällstolkar som tolkar med specialkompetens, till exempel för sjukvården, rättsväsendet eller skattefrågor.

Affärstolkning

För tolkuppdrag inom näringslivet matchar vi fram tolk efter lämplighet, erfarenhet och efter dina krav på specialistkompetens. Att vi håller en hög servicegrad brukar vara särskilt uppskattat. Vårt mål är att bidra till ett lyckat affärsmöte på bästa sätt.

Konferenstolkning och konferensutrustning

Om du planerar internationella konferenser, affärsmöten, seminarier och liknande hjälper vi dig med både tolkteam och teknisk utrustning som tolkbås, mikrofoner, hörlurar och guideväskor. Vi har tolkar som är vana vid den här typen av uppdrag, många också med speciella branschkompetenser.

Tolkresurs